MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały 2002
Uchwały 2003
Uchwały 2004
Uchwały 2005
Uchwały 2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
    Uchwały 2005
Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: nieznana
Osoba publikuj±ca: Franciszek Liszka
Data publikacji: 2006-05-29

Zał±czniki:

 1. Uchwała 164/XXI/2005 Rady Gminy w RoĽwienicy z Dnia 10 lutego w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazan Problemów Alkocholowych na rok 2005
 2. Uchwała Nr 165/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 3. Uchwała Nr 166/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie przyjecia Programu Współpracy Gminy RoĽwienica z Organizacjami Pozarzdowymi w roku 2005
 4. Uchwała Nr 167/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy RoĽwienica podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzialajacych w celu osiagniecia zysku na realizacje zadan gminy, sposobu rozlicznia dotacji oraz kontroli wykonywania zadan
 5. Uchwała Nr 168/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy RoĽwinica
 6. Uchwała Nr 169/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkancami sołectwa Węgierka w przedmiocie zmian granic Gminy RoĽwienica
 7. Uchwała Nr 170/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie dzierżawy nieruchomosci.
 8. Uchwała Nr 171/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy RoĽwienica na 2005 rok
 9. Uchwała Nr 172/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okre¶lajacego wysoko¶ć oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych skladników wynagrodzenia a także szczególowych zasad przyznawania i wyplacania dodatku mieszkniowego.
 10. Uchwała Nr 173/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 11. Uchwała Nr 174/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystrowice.
 12. Uchwała Nr 175/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chorzów
 13. Uchwała Nr 176/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czastkowice.
 14. Uchwała Nr 177/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czudowice.
 15. Uchwała Nr 178/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RoĽwienica.
 16. Uchwała Nr 179/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudołowice
 17. Uchwała Nr 180/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniowice.
 18. Uchwała Nr 181/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Węgierka.
 19. Uchwała Nr 182/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Więckowice.
 20. Uchwała Nr 183/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola RoĽwienicka.
 21. Uchwała Nr 184/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Węgierska.
 22. Uchwała Nr 185/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
 23. Uchwała Nr 186/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie dzierżawy nieruchomosci
 24. Uchwała Nr 187/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie dzierżawy nieruchomosci
 25. Uchwała Nr 188/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie przystapienia do zmiany Planu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2013
 26. Uchwała Nr 189/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie przystapienia do zmiany Planu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2013
 27. Uchwała Nr 190/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie dzierżawy nieruchomosci.
 28. Uchwała Nr 191/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 31marca 2005 roku w sprawie zamiany nieruchomosci
 29. Uchwała Nr 194/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy RoĽwienica.
 30. Uchwała Nr 195/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwienia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
 31. Uchwała Nr 196/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
 32. Uchwała Nr 197/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomosci.
 33. Uchwała Nr 198/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie opinii do planu aglomeracji sporzadzonego przez Gminę RoĽwienica
 34. Uchwała Nr 199/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 35. Uchwała Nr 200/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nieodplatnego przekazania samochodu pożarniczego marki Star 244
 36. Uchwała Nr 201/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nieodplatnego przyjecia samochodu pożarniczego marki Jelcz
 37. Uchwała Nr 202/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nawiazania partnerskich stosunków miedzy gmina RoĽwienica gmina Sachsendorf w Republice Federalnej Niemiec
 38. Uchwała Nr 203/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.
 39. Uchwała Nr 204/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 40. Uchwała Nr 232/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy RoĽwienica.
 41. Uchwała Nr 231/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie okreslenia inkasentów podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i lesnego w poszczególnych solectwach oraz ustalenia wynagrodzenie za inkaso.
 42. Uchwała Nr 230/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia zasad wypłat diet dla sołtysów.
 43. Uchwała Nr 228/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 29 grudnia 2005r zmieniajaca uchwałe w sprawie upowaznienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia z jednostkami samorzadu terytorialnego.
 44. Uchwała Nr 229/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia diet.
 45. Uchwała Nr 227/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okreslajacego wysokosc oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy ...
 46. Uchwała Nr 205/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie udziewlenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.
 47. Uchwała Nr 206/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
 48. Uchwała Nr 207/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w RoĽwienicy.
 49. Uchwała Nr 208/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
 50. Uchwała Nr 209/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 51. Uchwała Nr 210/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 wrzesnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 52. Uchwała Nr 211/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 wrzesnia 2005 roku w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez Gminę RoĽwienica umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Przedwsiewziecia inwestycyjnego p.n. "Budowa sali gimnastycznej w RoĽwienicy"
 53. Uchwała Nr 212/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 wrzesnia 2005 roku w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej zmiany granictw sołectw Węgierka i odłaczenie jego czesci do gminy Pruchnik
 54. Uchwała Nr 213/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 wrzesnia 2005 roku w sprawie sprzedazy nieruchomosci.
 55. Uchwała Nr 214/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 wrzesnia 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomo¶ci.
 56. Uchwała Nr 215/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 wrzesnia 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomo¶ci.
 57. Uchwała Nr 216/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 wrzesnia 2005 roku w sprawie nieodplatnego przyjecia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomosci polożonych w Bystrowicach i Węgierce
 58. Uchwała Nr 217/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 wrzesnia 2005 roku w sprawie odwolania doraĽnej Komisji Statutowej.
 59. Uchwała Nr 218/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.
 60. Uchwała Nr 219/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od ¶rodków transportu.
 61. Uchwała Nr 220/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.
 62. Uchwała Nr 221/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zatwierdzenia na rok 2006 taryf za pobór wody i odprowadzenie scieków do kanalizacji na terenie Gminy RoĽwienica.
 63. Uchwała Nr 223/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie utworznia fundacji "Z Tradycja w Nowoczesno¶ć".
 64. Uchwała Nr 224/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
 65. Uchwała Nr 225/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
 66. Uchwała Nr 226/XXI/2005 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspólpracy Gminy RoĽwienica z Organizacjami Pozarz±dowymi w roku 2006.

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY