MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2015
Opis
Data publikacji 2015-12-29
 
Zał±czniki:

 1. UCHWAŁA NR 93/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatno¶ci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków czę¶ciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , jak również trybu ich pobierania.
 2. UCHWAŁA NR 92/XI/2016 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica.
 3. UCHWAŁA NR 91/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: Uchwały Budżetowej Rady Gminy RoĽwienica Na Rok 2016.
 4. UCHWAŁA NR 90/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2015.
 5. UCHWAŁA NR 89/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2017.
 6. UCHWAŁA NR 88/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci na rzecz wieczystego użytkownika.
 7. UCHWAŁA NR 87/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.
 8. UCHWAŁA NR 86/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.
 9. UCHWAŁA NR 85/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysoko¶ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez wła¶cicieli nieruchomo¶ci położonych na terenie Gminy RoĽwienica.
 10. UCHWAŁA NR 84/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysoko¶ci stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
 11. UCHWAŁA NR 83/XI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie: uchylenia własnej uchwały Nr 69/IX/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko¶ci stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
 12. UCHWAŁA NR 82/X/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2015.
 13. UCHWAŁA NR 81/X/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2015 r.
W sprawie: zmiany do Uchwały Nr 67/IX/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku.
 14. UCHWAŁA NR 80/X/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2015 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2016.
 15. UCHWAŁA NR 79/X/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2015 r.
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 16. UCHWAŁA NR 78/X/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2015 r.
W sprawie: zmiany uchwały Nr 72/IX/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
 17. UCHWAŁA NR 77/X/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2015 r.
W sprawie: zmiany uchwały Nr 75/IX/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru informacji i deklaracji podatkowych.
 18. UCHWAŁA NR 76/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: zmiany uchwały własnej Nr 315/XLIII/2014 z dnia 19 wrze¶nia 2014r., w sprawie wprowadzenia programu „Karta Dużej Rodziny Gminy RoĽwienica.
 19. UCHWAŁA NR 75/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: wzoru informacji i deklaracji podatkowych.
 20. UCHWAŁA NR 74/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od ¶rodków transportowych.
 21. UCHWAŁA NR 73/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci.
 22. UCHWAŁA NR 72/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: opłaty targowej.
 23. UCHWAŁA NR 71/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy RoĽwienica z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok „
 24. UCHWAŁA NR 70/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: zatwierdzenia na rok 2016 taryf za pobór wody i odprowadzenie ¶cieków do kanalizacji na terenie Gminy RoĽwienica.
 25. UCHWAŁA NR 69/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysoko¶ci stawki opłat oraz stawki za pojemnik.
 26. UCHWAŁA NR 68/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: zmiany do uchwały Nr 311/XLIII/2014 Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 19 wrze¶nia 2014 roku dotycz±cej zobowi±zania finansowego na rok 2016.
 27. UCHWAŁA NR 67/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2016.
 28. UCHWAŁA NR 66/IX/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 listopada 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2015 .
 29. UCHWAŁA NR 65/VIII/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 wrze¶nia 2015 r.
W sprawie: wyboru ławników.
 30. UCHWAŁA NR 64/VIII/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 wrze¶nia 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2015.
 31. UCHWAŁA NR 63/VII/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie: zwalczania ro¶lin z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) oraz barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) z terenu GminyRoĽwienica.
 32. UCHWAŁA NR 62/VII/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie: zmieniaj±ca uchwałę Nr 127/XXIII/2012 Rady Gminy RoĽwienica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy RoĽwienica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 33. UCHWAŁA NR 61/VII/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2015.
 34. UCHWAŁA NR 60/VII/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci położonych w Woli RoĽwienickiej.
 35. UCHWAŁA NR 59/VII/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 36. UCHWAŁA NR 58/VI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2015 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na lata 2016-2017.
 37. UCHWAŁA NR 57/VI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2015 r.
W sprawie: zmieniaj±ca uchwałę Nr 127/XXIII/2012 Rady Gminy RoĽwienica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy RoĽwienica na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 38. UCHWAŁA NR 56/VI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2015 r.
W sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalno¶ć Wójta Gminy.
 39. UCHWAŁA NR 55/VI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2015 r.
W sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.
 40. UCHWAŁA NR 54/VI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2015.
 41. UCHWAŁA NR 53/VI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2015 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 42. UCHWAŁA NR 52/VI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2015 r.
W sprawie: udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy RoĽwienica Za rok 2014.
 43. UCHWAŁA NR 51/VI/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2015 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.
 44. UCHWAŁA NR 50/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na lata 2015-2016-2017.
 45. UCHWAŁA NR 49/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w RoĽwienicy, wchodz±cej w skład Zespołu Szkół w RoĽwienicy, poprzez likwidacje Filialnej Szkoły Podstawowej w Woli RoĽwienickiej.
 46. UCHWAŁA NR 48/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tyniowicach, poprzez likwidacje Filialnej Szkoły Podstawowej w Bystrowicach .
 47. UCHWAŁA NR 47/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie RoĽwienica na rok 2015.
 48. UCHWAŁA NR 46/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: poboru podatku: rolnego, le¶nego i od nieruchomo¶ci w drodze inkasa oraz okre¶lenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 49. UCHWAŁA NR 45/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Węgierskiej.
 50. UCHWAŁA NR 44/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 51. UCHWAŁA NR 43/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci.
 52. UCHWAŁA NR 42/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr 304/XLII/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r w sprawie dzierżawy nieruchomo¶ci.
 53. UCHWAŁA NR 41/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: najmu nieruchomo¶ci.
 54. UCHWAŁA NR 40/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 55. UCHWAŁA NR 39/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2015.
 56. UCHWAŁA NR 38/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 28 grudnia 2012r., Nr 180/XXVIII/2012 w sprawie Realizacji przez Gminę RoĽwienica projektu systemowego pn.” Czas na aktywno¶ć w gminie RoĽwienica” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 57. UCHWAŁA NR 37/V/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 kwietnia 2015 r.
W sprawie: zmian przyst±pienia do sporz±dzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy RoĽwienica .
 58. UCHWAŁA NR 36/IV/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 luty 2015 r.
W sprawie: utworzenia funduszu sołeckiego .
 59. UCHWAŁA NR 35/IV/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 luty 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2015r.
 60. UCHWAŁA NR 34/IV/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 lutego 2015 r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno¶ci zwierz±t na terenie Gminy RoĽwienica w 2015r.
 61. UCHWAŁA NR 33/IV/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 lutego 2015 r.
W sprawie: zmieniaj±cej uchwałę Nr 127/XXIII/2012 Rady Gminy RoĽwienica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy RoĽwienica na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczej.
 62. UCHWAŁA NR 32/IV/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 lutego 2015 r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tyniowicach, poprzez likwidacje Filialnej Szkoły Podstawowej w Bystrowicach.
 63. UCHWAŁA NR 31/IV/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 20 lutego 2015 r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w RoĽwienicy, wchodz±cej w skład Zespołu Szkół w RoĽwienicy, poprzez likwidacje Filialnej Szkoły Podstawowej w Woli RoĽwienickiej .
 64. UCHWAŁA NR 29/III/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 luty 2015 r.
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy RoĽwienica na 2015 rok.
 65. UCHWAŁA NR 29/III/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 luty 2015 r.
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy RoĽwienica na 2015 rok.
 66. UCHWAŁA NR 28/III/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 luty 2015 r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalno¶ć Wójta Gminy.
 67. UCHWAŁA NR 27/III/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 luty 2015 r.
W sprawie: diet dla Radnych Gminy w RoĽwienicy.
 68. UCHWAŁA NR 26/III/2015 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 luty 2015 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2015.

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: nieznana
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2015-12-29     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY