MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2016
Opis
Data publikacji 2016-07-07
 
Zał±czniki:

 1. UCHWAŁA NR 159/XX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2016 r.
W sprawie: organizacji wspólnej obsługi przez Urz±d Gminy w RoĽwienicy
 2. UCHWAŁA NR 158/XX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2016 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 3. UCHWAŁA NR 157/XX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016.
 4. UCHWAŁA NR 156/XX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2016 r.
W sprawie: Wieloletniej prognozy finansowej Gminy RoĽwienica
 5. UCHWAŁA NR 155/XX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała budżetowa Rady Gminy RoĽwienica na rok 2017.
 6. UCHWAŁA NR 154/XIX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2016 r.
W sprawie: najmu nieruchomo¶ci.
 7. UCHWAŁA NR 153/XIX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016.
 8. UCHWAŁA NR 152/XIX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2016 r.
W sprawie: uchylenia wzoru deklaracji o wysoko¶ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanych przez wła¶cicieli nieruchomo¶ci położonych na terenie Gminy RoĽwienica,
 9. UCHWAŁA NR 151/XIX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2016 r.
W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko¶ci stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
 10. UCHWAŁA NR 150/XIX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2016 r.
W sprawie: uchylenia własnej uchwały Nr 140/XVIII/2016 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysoko¶ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanych przez wła¶cicieli nieruchomo¶ci położonych na terenie Gminy RoĽwienica.
 11. UCHWAŁA NR 149/XIX/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 8 grudnia 2016 r.
W sprawie: uchylenia własnej uchwały Nr 149/XIX/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko¶ci stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
 12. UCHWAŁA NR 148/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2017.
 13. UCHWAŁA NR 147/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2017 - 2018.
 14. UCHWAŁA NR 146/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016.
 15. UCHWAŁA NR 145/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy 122/XV/2016 z dnia 6 wrze¶nia 2016 roku.
 16. UCHWAŁA NR 144/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pruchnik
 17. UCHWAŁA NR 143/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016
 18. UCHWAŁA NR 142/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: uchylenia uchwały własnej.
 19. UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy RoĽwienica z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".
 20. UCHWAŁA NR 140/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysoko¶ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez wła¶cicieli nieruchomo¶ci położnych na terenie Gminy RoĽwienica.
 21. UCHWAŁA NR 139/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: zatwierdzenia na rok 2017 taryf za pobór wody i odprowadzanie ¶cieków do kanalizacji na terenie Gminy RoĽwienica.
 22. UCHWAŁA NR 138/XVIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 24 listopada 2016 r.
W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko¶ci stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
 23. UCHWAŁA NR 137/XVII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2016 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu konsolidacyjnego, obci±żenia nieruchomo¶ci oraz wskazania trybu wyboru banku na udzielenia kredytu konsolidacyjnego.
 24. UCHWAŁA NR 136/XVII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016
 25. UCHWAŁA NR 135/XVI/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 27 paĽdziernika 2016 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2017.
 26. UCHWAŁA NR 134/XVI/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 27 paĽdziernika 2016 r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
 27. UCHWAŁA NR 133/XVI/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 27 paĽdziernika 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016.
 28. UCHWAŁA NR 132/XVI/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 27 paĽdziernika 2016 r.
Zmieniaj±ca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu okre¶laj±cego wysoko¶ci stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraĽnych zastępstw, wysoko¶ci i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osi±gnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz wysoko¶ć nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 29. UCHWAŁA NR 131/XVI/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 27 paĽdziernika 2016 r.
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od ¶rodków transportowych.
 30. UCHWAŁA NR 130/XVI/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 27 paĽdziernika 2016 r.
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci
 31. UCHWAŁA NR 129/XVI/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 27 paĽdziernika 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016
 32. UCHWAŁA NR 128/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.
 33. UCHWAŁA NR 127/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: nadania sztandaru Szkole Podstawowej im Marii Curie Skłodowskiej w Węgierce.
 34. UCHWAŁA NR 126/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: ustalenia regulaminu okre¶laj±cego wysoko¶ć stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraĽnych zastępstw, wysoko¶ci i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osi±gnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz wysoko¶ć nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacenia.
 35. UCHWAŁA NR 125/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: zaci±gnięcia kredytu konsolidacyjnego zaci±gniętego na spłatę wcze¶niej zaci±gniętych kredytów.
 36. UCHWAŁA NR 124/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016
 37. UCHWAŁA NR 123/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na lata 2017-2019.
 38. UCHWAŁA NR 122/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 39. UCHWAŁA NR 121/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 40. UCHWAŁA NR 120/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica.
 41. UCHWAŁA NR 119/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 42. UCHWAŁA NR 118/XV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 06 wrze¶nia 2016 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 43. UCHWAŁA NR 117/XIV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2016r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przyst±pienie do projektu p.n: ”Cyfrowy Urz±d w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gmin Jawornik Polski, Nozdrzec, RoĽwienica oraz Miasta Dynów”, oraz w sprawie zabezpieczenia ¶rodków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczeniu na li¶cie rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
 44. UCHWAŁA NR 116/XIV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2016r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Podkarpackiego Zarz±du Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
 45. UCHWAŁA NR 115/XIV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2016r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gmin± Jawornik Polski, Gmin± Nozdrzec Gmin± RoĽwienica, Miastem Dynów w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: ”Cyfrowy Urz±d w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gmin Jawornik Polski, Nozdrzec, RoĽwienica oraz Miasta Dynów".
 46. UCHWAŁA NR 114/XIV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2016r.
W sprawie: terminu, częstotliwo¶ci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 47. UCHWAŁA NR 113/XIV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2016r.
W sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czysto¶ci i porz±dku na terenie Gminy RoĽwienica.
 48. UCHWAŁA NR 112/XIV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2016r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy RoĽwienica Za rok 2015.
 49. UCHWAŁA NR 111/XIV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2016r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gmina za rok 2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.
 50. UCHWAŁA NR 110/XIV/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 28 czerwca 2016r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016.
 51. UCHWAŁA NR 109/XIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 22 kwietnia 2016r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016.
 52. UCHWAŁA NR 108/XIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 22 kwietnia 2016r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci.
 53. UCHWAŁA NR 107/XIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 22 kwietnia 2016r.
W sprawie: przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgierka.
 54. UCHWAŁA NR 106/XIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 22 kwietnia 2016r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci.
 55. UCHWAŁA NR 105/XIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 22 kwietnia 2016r.
W sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gmin± Pruchnik.
 56. UCHWAŁA NR 104/XIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 22 kwietnia 2016r.
W sprawie: zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O¦ PRIORYTETOWA IX: JAKO¦Ć EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKO¦CI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
 57. UCHWAŁA NR 103/XIII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 22 kwietnia 2016r
W sprawie: zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O¦ PRIORYTETOWA IX: JAKO¦Ć EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE, 9.2: POPRAWA JAKO¦CI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
 58. UCHWAŁA NR 102/XII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2016r.
W sprawie: najmu nieruchomo¶ci.
 59. UCHWAŁA NR 101/XII/2016 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2016r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie RoĽwienica w roku 2016
 60. UCHWAŁA NR 100/XII/2016 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2016r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 61. UCHWAŁA NR 98II/2016 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016.
 62. UCHWAŁA NR 98/XII/2016 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2016 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2016.
 63. UCHWAŁA NR 97/XII/2016 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2016 r.
W sprawie: zmiany własnej uchwały Nr/72/IX/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
 64. UCHWAŁA NR 96/XII/2016 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2016 r.
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy RoĽwienica na 2016 rok.
 65. UCHWAŁA NR 95/XII/2016 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2016 r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno¶ci zwierz±t na terenie Gminy RoĽwienica w 2016r.
 66. UCHWAŁA NR 94/XII/2016 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2016 r.
W sprawie: zgłoszenia sołectwa do programu „Podkarpacki Program Odnowy Wsi”.

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: nieznana
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2016-07-07     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY