MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2007
Opis
Data publikacji 2008-08-01
 
Załączniki:

 1.

Uchwała nr 20 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chorzowie.
 2.

Uchwała nr 21 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie zmiany do Uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z dnia 29 grudnia roku.
 3.

Uchwała nr 22 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie upoważnienia Wójta do udzielenia pożyczki z budżetu gminy.
 4.

Uchwała nr 23 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcjonalnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 5.

Uchwała nr 24 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie ustalenia zasad wypłaty diet.
 6.

Uchwała nr 25 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet dla sołtysów.
 7.

Uchwała nr 26 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 8.

Uchwała nr 27 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie przystąpienia Gminy Roźwienica do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
 9.

Uchwała nr 28 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie sprzedaży nieruchomości.
 10.

Uchwała nr 29 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie sprzedaży nieruchomości.
 11.

Uchwała nr 30 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie sprzedaży nieruchomości.
 12.

Uchwała nr 31 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie sprzedaży nieruchomości.
 13.

Uchwała nr 32 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica na 2007rok.
 14.

Uchwała nr 33 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie o nazwie: "wykonanie mostu na rzece Mleczce wschodniej".
 15.

Uchwała nr 34 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.
 16.

Uchwała nr 35 IV 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 lutego 2007r.

W sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 17.

Uchwała nr 36 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica.
 18.

Uchwała nr 37 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 19.

Uchwała nr 38 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chorzowie.
 20.

Uchwała nr 39 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie przyjęci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
 21.

Uchwała nr 40 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie sprzedaży nieruchomości.
 22.

Uchwała nr 41 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie sprzedaży nieruchomości.
 23.

Uchwała nr 42 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie sprzedaży nieruchomości.
 24.

Uchwała nr 43 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 25.

Uchwała nr 44 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie przystąpienia Gminy Roźwienica do Stowarzyszenia Instytut Polsko - Ukraiński w Jarosławiu.
 26.

Uchwała nr 45 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.
 27.

Uchwała nr 46 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożyci poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz ich usytuowania.
 28.

Uchwała nr 47 V 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 26 kwietnia 2007r.

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu "Alternatywnych form edukacji przed przedszkolnych dzieci w Gminie Roźwienica".
 29.

Uchwała nr 48 VI 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 czerwca 2007r.

W sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.
 30.

Uchwała nr 49 VI 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 czerwca 2007r.

W sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 31.

Uchwała nr 50 VI 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 czerwca 2007r.

W sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 32.

Uchwała nr 51 VI 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 czerwca 2007r.

W sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 33.

Uchwała nr 52 VI 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 czerwca 2007r.

W sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Roźwienica uchwalonego uchwałą Nr 202/XXVI/2001 Rady Gminy Roźwienica z dnia 26 kwietnia 2001r."
 34.

Uchwała nr 53 VI 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 czerwca 2007r.

W sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Roźwienica.
 35.

Uchwała nr 54 VI 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 czerwca 2007r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Roźwienica i Rudołowice celem uzyskania opinii w sprawie utworzenia sołectwa Mokra.
 36.

Uchwała nr 55 VI 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 czerwca 2007r.

W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o ustanowienie obszaru NATURA 2000.
 37.

Uchwała nr 56 VI 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 czerwca 2007r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 38.

Uchwała nr 57 VII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 06 września 2007r.

W sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.
 39.

Uchwała nr 58 VII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 06 września 2007r.

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie o nazwie: "wykonanie mostu na rzece Mleczce wschodniej".
 40.

Uchwała nr 59 VII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 06 września 2007r.

W sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 41.

Uchwała nr 60 VII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 06 września 2007r.

W sprawie określenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Roźwienica.
 42.

Uchwała nr 61 VII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 06 września 2007r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółków Mokra i Zamyslówka celem uzyskania opinii w sprawie utworzenia nowej wsi o nazwie Mokra.
 43.

Uchwała nr 62 VII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 06 września 2007r.

W sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Roźwienica celem uzyskania opinii w sprawie utworzenia nowej wsi o nazwie Mokra.
 44.

Uchwała nr 63 VII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 06 września 2007r.

W sprawie zmiany własnej uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Roźwienica i Rudołowice celem uzyskania opinii w sprawie utworzenia sołectwa Mokra.
 45.

Uchwała nr 64 VII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 06 września 2007r.

W sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.
 46.

Uchwała nr 65 VIII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 27 września 2007r.

W sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
 47.

Uchwała nr 66 VIII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 27 września 2007r.

W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu.
 48.

Uchwała nr 67 VIII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 27 września 2007r.

W sprawie określenia górnej stawki opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy Roźwienica na rok 2008.
 49.

Uchwała nr 68 VIII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 27 września 2007r.

W sprawie zakupu nieruchomości.
 50.

Uchwała nr 69 VIII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 27 września 2007r.

W sprawie sprzedaży nieruchomości.
 51.

Uchwała nr 70 VIII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 27 września 2007r.

W sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 52.

Uchwała nr 71 VIII 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 27 września 2007r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 53.

Uchwała nr 72 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 54.

Uchwała nr 73 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 55.

Uchwała nr 74 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 56.

Uchwała nr 75 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 57.

Uchwała nr 76 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategori zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
 58.

Uchwała nr 77 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie o nazwie:"opracowanie wniosku pod dotacje".
 59.

Uchwała nr 78 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie pn."Selektywna zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Roźwienica w okresie od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2010r".
 60.

Uchwała nr 79 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie przystąpienia do aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Roźwienica".
 61.

Uchwała nr 80 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie przystąpienia do opracowania "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".
 62.

Uchwała nr 81 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie zatwierdzenia na rok 2008 taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Roźwienica.
 63.

Uchwała nr 82 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.
 64.

Uchwała nr 83 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie przystąpienia do programu stypendialnego "Dyplom marzeń".
 65.

Uchwała nr 84 IX 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 14 listopada 2007r.

W sprawie zmian w budżecie na rok 2007.
 66.

Uchwała nr 85 X 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2007r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 67.

Uchwała nr 86 X 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2007r.

W sprawie upoważnienia Wójta do udzielenia pożyczki z budżetu gminy.
 68.

Uchwała nr 87 X 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2007r.

W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Roźwienica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008.
 69.

Uchwała nr 88 X 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2007r.

W sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Roźwienica na lata 2007-2015.
 70.

Uchwała nr 89 X 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2007r.

W sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Cząstkowice na lata 2007-2015.
 71.

Uchwała nr 90 X 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2007r.

W sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Czudowice na lata 2007-2015.
 72.

Uchwała nr 91 X 2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2007r.

W sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego.

Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2008-08-01     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY