MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nr pozycji Uchwały na rok 2009
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2009
Opis Uchwały na rok 2009
Data publikacji 2009-08-12
 
Zał±czniki:

 1.
UCHWAŁA NR 177/XX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2009 roku.
w sprawie: budżetu Gminy RoĽwienica na rok 2009
 2.
UCHWAŁA Nr 178/XX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie zmiany statutu Gminy RoĽwienica
 3.
UCHWAŁA NR 179/XX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2009 roku.
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowo¶ci RoĽwienica na lata 2009 -2015
 4.
UCHWAŁA NR 180/XX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2009 roku.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwi±zywania Problemów Społecznych Gminy RoĽwienica na lata 2008 - 2014
 5.
UCHWAŁA NR 181/XX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICA Z DNIA 29 stycznia 2009 roku.
W sprawie: zmiany zakresu zadań realizowanych zgodnie z uchwał± Nr 91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 6.
UCHWAŁA Nr 182/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY Z DNIA 26 marca 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 7.
UCHWAŁA NR 183/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICA Z DNIA 26 marca 2009 roku.
W sprawie: zmiany zakresu zadań realizowanych zgodnie z uchwal± Nr 91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 8.
UCHWAŁA NR 184/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY marca 2009 roku.
w sprawie:przyjęcia Planu odnowy Miejscowo¶ci RoĽwienica na lata 2009 - 2016
 9.
UCHWAŁA Nr 185/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie upoważnienia Gminy RoĽwienica do przejęcia dotacji na realizowania przedsięwzięcia p.n. "Zwiększanie możliwo¶ci technicznych służb i jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków powodzi, poprzez doposażanie w sprzęt i urz±dzenia '' szczegółowo okre¶lone we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zaci±ganie zobowi±zań wekslowych.
 10.
UCHWAŁA nr 186/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009 rok.
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2009 rok.
 11.
UCHWAŁA NR 187/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu okre¶laj±cego wysoko¶ć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 12.
UCHWAŁA Nr 188/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WlENlCY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia Statusu Sołectwa Mokra
 13.
UCHWAŁA nr 189//XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
 14.
UCHWAŁA Nr 190/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie przyst±pienia do projektu "Podkarpackie O¶rodki Przedszkolne POP" oraz upoważnienie do zawarcia porozumienia ze Zwi±zkiem Gmin Ziemi Przeworskiej.
 15.
UCHWAŁA Nr 191/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie przyst±pienia do projektu "Podkarpackie O¶rodki Przedszkolne POP" oraz upoważnienie do zawarcia porozumienia ze Zwi±zkiem Gmin Ziemi Przeworskiej.
 16.
UCHWAŁA NR 192/XX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009 roku.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2009
 17.
UCHWAŁA Nr 193/XXI/2009 RADY GMINY W ROZWENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy RoĽwienica na rok 2009
 18.
UCHWAŁA Nr 194/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY Z DNIA 26 marca 2009 roku.
W sprawie: zmiany własnej uchwały Nr 177/XX/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku.
 19.
UCHWAŁA Nr 195/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie dzierżawy nieruchomo¶ci.
 20.
UCHWAŁA Nr 196/XX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie najmu u nieruchomo¶ci
 21.
UCHWAŁA Nr 197/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie dzierżawy nieruchomo¶ci.
 22.
UCHWAŁA Nr 198/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie zakupu nieruchomo¶ci
 23.
UCHWAŁA Nr 199/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie zakupu nieruchomo¶ci
 24.
UCHWAŁA Nr 200/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego o¶rodka Pomocy społecznej w RoĽwienicy.
 25.
UCHWAŁA Nr 201/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatno¶ci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 26.
UCHWAŁA NR 202/XXI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009 roku.
W sprawie: zmiany zakresu zadań realizowanych zgodnie z uchwal± Nr 91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o dofinansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego.
 27.
UCHWAŁA Nr 203/XXl/2009 RADY GMINNY W RO¬WIENICY z dnia 26 marca 2009 roku.
w sprawie przejęcia Programu Współpracy Gminy RoĽwienica z Organizacjami Pozarz±dowymi w roku 2009.
 28.
UCHWAŁA NR 204/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICA z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy RoĽwienica za 2008 rok
 29.
UCHWAŁA Nr 205/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY Z DNIA 30 kwietnia 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009
 30.
UCHWAŁA Nr 206/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 kwietnia 2009 r.
W sprawie : wynagrodzenia Wójta Gminy.
 31.
UCHWAŁA Nr 207/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
W sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gmin± RoĽwienica a jednostkami samorz±dów terytorialnych z obszaru Powiatu Jarosławskiego w sprawie rezerwacji częstotliwo¶ci radiowych z zakresu 3600- 3800 MHz w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WiMAX
 32.
UCHWAŁA Nr 208/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 kwietnia 2009r.
w sprawie dzierżawy nieruchomo¶ci
 33.
UCHWAŁA Nr 209/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 34.
UCHWAŁA 210/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
W sprawie: długoterminowego kredytu na finansowanie :
-planowanego deficytu budżetu
 35.
UCHWAŁA Nr 211/XXII /2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 kwietnia 2009r.
w sprawie najmu nieruchomo¶ci.
 36.
UCHWAŁA Nr 212/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009
 37.
UCHWAŁA Nr 213/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
w sprawie: długoterminowego kredytu na finansowanie :
- przebudowy drogi Wola RoĽwienicka - Bystrowice
 38.
UCHWAŁA Nr 214/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 39.
UCHWAŁA Nr 215/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2009 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci Wola Węgierska na lata 2009 - 2017
 40.
UCHWAŁA Nr 216/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2009 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci RoĽwienica na lata 2009 - 2016
 41.
UCHWAŁA Nr 217/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2009 roku.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie.
 42.
UCHWAŁA Nr 218/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2009 roku
. w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Zwi±zku Gmin Ziemi Przeworskiej na roku 2009 na realizacje projektu "Podkarpackie O¶rodki Przedszkolne POP'''
 43.
UCHWAŁA Nr 219/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2009 roku.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 44.
UCHWAŁA Nr 220/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICYz dnia 30 czerwca 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 45.
UCHWAŁA Nr 221/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2009 roku.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 46.
UCHWAŁA Nr 222/XXII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 47.
UCHWAŁA NR 223/XXII/2009 RADY GMINY RO¬WIENICA z dnia 30 czerwca 2009 roku.
W sprawie: zmiany zakresu zadań realizowanych zgodnie z uchwal± Nr 91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 48.
UCHWAŁA Nr 224/XXIV/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 49.
UCHWAŁA Nr 225/XXIV/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomo¶ci położonych w RoĽwienicy
 50.
UCHWAŁA Nr 226/XXIV/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomo¶ci położonych w Węgierce
 51.
UCHWALA Nr 227/XXIV/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2009 roku
W sprawie utworzenia funduszy sołeckich
 52. UCHWAŁA Nr 228/XXV/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 3 sierpnia 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 53.
UCHWAŁA NR 229/XXV/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 3 sierpnia 2009 roku.
w sprawie: zmiany do budżetu Gminy RoĽwienica na rok 2009.
 54.
UCHWAŁA Nr 230/XXV/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 3 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
 55.
UCHWAŁA Nr 231/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009r.
w sprawie wyga¶nięcia mandatu Radnego Rady Gminy RoĽwienica
 56.
UCHWAŁA Nr 232/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009r
w sprawie zakupu nieruchomo¶ci
 57.
UCHWAŁA Nr 233/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomo¶ci położonych w Woli Węgierskiej
 58.
UCHWAŁA Nr 234/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomo¶ci
 59.
UCHWAŁA Nr 235/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009r.
w sprawie sprzedaży nieruchomo¶ci.
 60.
UCHWAŁA Nr 236/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009r
w sprawie zakupu nieruchomo¶ci
 61.
UCHWAŁA Nr 237/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomo¶ci położonych w Woli Węgierskiej
 62.
UCHWAŁA Nr 238/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009 roku.
W sprawie: Zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 63.
UCHWAŁA Nr 239/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 64.
UCHWAŁA Nr 240/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICA z dnia 17 wrze¶nia 2009 roku.
W sprawie: zmiany zakresu zadań realizowanych zgodnie z uchwal± Nr 91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 65.
UCHWAŁA Nr 241/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009 roku.
W sprawie: upoważnienia Kierownik Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej w RoĽwienicy do podeimow±ni± działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 66.
UCHWAŁA Nr 242/XXVI /2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009 roku.
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 67.
UCHWAŁA Nr 243/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 17 wrze¶nia 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009
 68.
UCHWAŁA Nr 244/XXVI/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 69.
UCHWAŁA Nr 245/XXVII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2009 r.
W SPRAWIE: zatwierdzenia na rok 2010 taryfy za pobór wody i odprowadzanie ¶cieków do kanalizacji na terenie Gminy RoĽwienica .
 70.
UCHWAŁA Nr 246/XXVII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICA z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie przyst±pienia do Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie
 71.
UCHWAŁA Nr 247/XXVII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od ¶rodków transportowych.
 72.
UCHWAŁA Nr 248/XXVII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICA z dnia 10 listopada 2009 r.
W sprawie okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci.
 73.
UCHWAŁA Nr 249/XXVII/009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2009 roku.
W sprawie: uchylenia własnych Uchwał Rady Gminy.
 74.
UCHWAŁA Nr 250/XXVII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 75.
UCHWALA Nr 251/XXVII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2009 roku.
w sprawie: zmiany zakresu działań realizowanych zgodnie z uchwal± Nr 91/x/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 76.
UCHWAŁA Nr 252/XXVIII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 grudnia 2009 roku.
W sprawie: uchylenia własnych Uchwał Rady Gminy.
 77.
UCHWAŁA Nr 253/XXVIII /2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 grudnia 2009 roku.
W sprawie: uchylenia własnych Uchwał Rady Gminy
 78.
UCHWAŁA Nr 254/XXVIII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 grudnia 2009 roku.
W sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 79.
UCHWAŁA Nr 255/XXVIII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 grudnia 2009 roku.
W sprawie: zmiany zakresu działań realizowanych zgodnie z uchwał± Nr 91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.
 80.
UCHWAŁA 256/XXVIII/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 grudnia 2009 roku.
W sprawie; długoterminowego kredytu na finansowanie:
-planowanego deficytu budżetu
 81.
UCHWAŁA NR 257/XXIX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 grudnia 2009 roku.
W sprawie: Wyboru banku do Wykonania obsługi budżetu Gminy RoĽwienica.
 82.
UCHWAŁA Nr 258/XXIX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 grudnia 2009 roku.
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 83.
UCHWAŁA 259/XXIX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 grudnia 2009 roku.
W sprawie: krótkoterminowego kredytu na finansowanie:
-planowanego deficytu budżetu
 84.
UCHWAŁ.ˇ Nr 260/XXIX/2009/2009 RADY GMINY w RO¬WIENICY z dnia18 grudnia 2009 roku.
W sprawie; zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 85.
UCHWAŁA 261/XXX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2009 roku.
w sprawie: zmiany nazewnictwa w Uchwale Nr 259/XXIX/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku.
 86.
UCHWAŁA Nr 262/XXX/2009 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2009 roku.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: nieznana
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2009-08-12     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY