MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nr pozycji 5
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2010
Opis
Data publikacji 2010-05-26
 
Zał±czniki:

 1.
UCHWAŁA NR 267/XXXI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 stycmia 2010 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NA ROK 2010
 2.
UCHWAŁA Nr 268/XXXI/2010 Rady Gminy RoĽwienica z dnia 21 stvcznia 201 0r.

w sprawie przyjęcia pojazdu na własno¶ć Gminy RoĽwienica
 3.
UCHWAŁ NR 269/XXXI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 stycznia 2010 r.

W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Węgierce wchodz±cej w skład Zespołu Szkól w Węgierce poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Woli Węgierskiej.
 4.
UCHWAŁA NR 270/XXXII/2010 RADY GMINYW RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2010

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy RoĽwienica na 2010 rok.
 5.
UCHWAŁA NR 271/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomo¶ci.
 6. <
UCHWAŁA NR 272/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania .wody i odprowadzania ¶cieków.
 7.
UCHWAŁA NR 273/XXXII/2010 RADY GMNINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2010.

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Węgierce wchodz±cej w skład Zespołu Szkół w Węgierce poprzez Iiloridację Szkoły Filialnej w Wo|i Węgierskiej.
 8.
UCHWAŁA NR 274/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2010

W sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Woli Węgierskiej.
 9.
UCHWAŁA NR 275/XXXII/2010 RADY GMINY W Ro¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O roku.

W sprawie: długoterminowego kredytu na finansowanie :
-planowanego def icytu budżetu
 10.
UCHWAŁA NR 276/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2010 r.

W sprawie: utworzenia funduszu sołeckiego
 11.
UCHWAŁA NR 277/XXXII/20 10 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie: zmian do uchwaly Nr 267/XXXII/2010 z dnia 21 stycznia2010 roku.
 12.
UCHWAŁA NR 278/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O roku.

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego
 13.
UCHWAŁA NR 279/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O r.

w sprawie sfinansowania podatku VAT przy zagospodarowaniu poscaleniowym realizowanym przez Starostę Jarosławskiego w ramach przedsięwzięcia ,,scalanie gruntów wsi RoĽwienica, Rudołowice, gmina RoĽwienica, Powiat jarosławski,województwo podkarpackie'' dotycz±cego wykonania dróg gminnych oraz zabezpieczenia w budżecie gminy ¶rodków finansowych na lata 2012 - 2014.
 14.
UCHWAŁA NR 280/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O r.

w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku WDK w Chorzowie.
 15.
UCHWAŁA NR 281/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O r.

w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatno¶ci za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadz±cym jest Gmina RoĽwienica .
 16.
UCHWAŁA NR 282/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O r.

w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjny do komunalizacji mienia Gminy RoĽwienica.
 17.
UCHWAŁA NR 282/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Więckowice na lata 2070 - 2017
 18.
UCHWAŁA NR 284/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Rudołowice na lata 2010 - 2017
 19.
UCHWAŁA NR 285/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci RoĽwienica na lata 2010 - 2017
 20.
UCHWAŁA NR 286/XXXII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 11 marca 2O1O r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 21.
UCHWAŁA NR 287/XXXIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 kwietnia 2010

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy RoĽwienica za 2009 rok
 22.
UCHWAŁA NR 288/XXXIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 kwietnia 2010

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010
 23.
UCHWAŁA NR 289/XXXIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 kwietnia 2010

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalno¶ć Wójta Gminy
 24.
UCHWAŁA NR 290/XXXIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 kwietnia 2010

W sprawie przyjęcia Gminnego Progromu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2010 rok.
 25.
UCHWAŁA NR 291/XXXIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 kwietnia 2010

w sprawie zatwierdzenia i przyst±pienia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywno¶ć w Gminie RoĽwienica'' w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 26.
UCHWAŁA NR 292/XXXIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 kwietnia 2010

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010
 27.
UCHWAŁA NR 293/XXXIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 kwietnia 2010

W spraWie: długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn.
" Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ¶ciekowei W gminie RoĽwienica W miejscowo¶ciach RoĽwienica' Mokra, RudołoWice - Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka"
 28.
UCHWAŁA NR 294/XXXIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 kwietnia 2010

W sprawie: długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn
" zagospodarowanie zabytkowego parku w RoĽwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci"
 29.
UCHWAŁA NR 295/XXXIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 kwietnia 2010

w sprawie : zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ¶cieków
 30.
UCHWAŁA NR 296/XXXIV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : dwudziestej rocznicy odrodzonego samorz±du terytorialnego
 31.
UCHWAŁA NR 297/XXXIV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie :wydania medalu okoliczno¶ciowego z okazji
,,XX Rocznicy odrodzenia Samorz±du Terytorialnego"
 32.
UCHWAŁA NR 298/XXXV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : uchylenia własnych Uchwał Rady Gminy.
 33.
UCHWAŁA NR 299/XXXV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn.
" Zagospodarowanie zabytkowego parku w RoĽwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci"
 34.
UCHWAŁA NR 300/XXXV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : zmiany do budżetu Gminy RoĽwienica na rok 2010.
 35.
UCHWAŁA NR 301/XXXV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 36.
UCHWAŁA NR 302/XXXV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn.
" Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ¶ciekowej w gminie RoĽwienica w miejscowo¶ciach RoĽwienica- Mokra, Rudołowice - Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka"
 37.
UCHWAŁA NR 303/XXXV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 38.
UCHWAŁA NR 304/XXXV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 39.
UCHWAŁA NR 305/XXXV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 40.
UCHWAŁA NR 306/XXXV/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2010

w sprawie : długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn.
" Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ¶ciekowej w gminie RoĽwienica w miejscowo¶ciach RoĽwienica- Mokra, Rudołowice - Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka"
 41.
UCHWAŁA NR 307/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : sprzedaży nieruchomo¶ci.
 42.
UCHWAŁA NR 308/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 43.
UCHWAŁA NR 309/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na realizację projektu
,,PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"
 44.
UCHWAŁA NR 310/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gmin± RoĽwienica a Województwem Podkarpackim w sprawie okre¶lenia szczegółowych zasad Współpracy przy realizacji Projektu
,,PseAP - Podkarpacki system e_Administracji Publicznej'"
(poprzednia nazwa projektu SEKAP) zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej
,,Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
 45.
UCHWAŁA NR 311/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 259/XXXI/2002 Rady Gminy RoĽwienica z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie : utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 46.
UCHWAŁA NR 312/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci Wola Węgierska na lata 2010 - 2017
 47.
UCHWAŁA NR 313/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : najmu nieruchomo¶ci
 48.
UCHWAŁA NR 314/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : projektowania i budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Węgierce
 49.
UCHWAŁA NR 315/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : projektowania i budowy Szkoły Podstawowej wraz z sal± gimnastyczna w Rudołowicach.
 50.
UCHWAŁA NR 316/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci Czudowice na lata 2010 - 2017
 51.
UCHWAŁA NR 317/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci Węgierka na lata 2010 - 2017
 52.
UCHWAŁA NR 318/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci Tyniowice na lata 2010 - 2017
 53.
UCHWAŁA NR 319/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci Bystrowice na lata 2010 - 2017
 54.
UCHWAŁA NR 320/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci Wola RoĽwienicka na lata 2010 - 2017
 55.
UCHWAŁA NR 321/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci Cz±stkowice na lata 2010 - 2017
 56.
UCHWAŁA NR 322/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie : najmu nieruchomo¶ci
 57.
UCHWAŁA NR 323/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie :najmu nieruchomo¶ci
 58.
UCHWAŁA NR 324/XXXVI/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie :okre¶lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy RoĽwienica oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 1 półrocze 2010 roku.
 59.
UCHWAŁA NR 325/XXXVII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2010

W sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr 255/XXVIII/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku.
 60.
UCHWAŁA NR 326/XXXVII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2010

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010
 61.
UCHWAŁA NR 327/XXXVII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2010

w sprawie dzierżawy nieruchomo¶ci.
 62.
UCHWAŁA NR 328/XXXVII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2010

w sprawie szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy RoĽwienica w dziedzinach dotycz±cych działalno¶ci statutowej tych organizacji
 63.
UCHWAŁA NR 329/XXXVII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2010

w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia odpłatno¶ci za żywienie organizowane w stołówkach szkolnych i przedszkolach.
 64.
UCHWAŁA NR 330/XXXVII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2010

w sprawie: uzupełnienia zatwierdzonych na rok 2010 taryf i stawek o opłatę za przył±czenie dosieci wodoci±gowej lub kanalizacyjnej na terenie Gminy RoĽwienica.
 65.
UCHWAŁA NR 331/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie usta|enia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę RoĽwienica.
 66.
UCHWAŁA NR 332/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 67.
UCHWAŁA NR 333/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie najmu nieruchomo¶ci
 68.
UCHWAŁA NR 334/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jaroslawskiego w sprawie przekształcenia Centrum opieki Medycznej w Jaroslawiu w zakresie Podstawowej opieki zdrowotnej popzez likwidację Gminnego o¶rodka Zdrowia w Chłopicach, Poradni Ginekologicznej w Chłopicach oraz Gminnego o¶rodka Zdrowia w Chłopicach z fili± w Łowcach.
 69.
UCHWAŁA NR 335/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego
 70.
UCHWAŁA NR 336/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego
 71.
UCHWAŁA NR 337/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Czudowice na lata 2010 - 2017
 72.
UCHWAŁA NR 338/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Wola RoĽwienicka na lata 2010 - 2017
 73.
UCHWAŁA NR 339/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Bystrowice na lata 2010 - 2017
 74.
UCHWAŁA NR 340/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Tyniowice na lata 2010 - 2017
 75.
UCHWAŁA NR 341/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Wegierka na lata 2010 - 2017
 76.
UCHWAŁA NR 342/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Więckowice na lata 2010 - 2017
 77.
UCHWAŁA NR 343/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Rudołowice na lata 2010 - 2017
 78.
UCHWAŁA NR 344/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo¶ci Cz±stkowice na lata 2010 - 2017
 79.
UCHWAŁA NR 345/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie sprzedaży nieruchomo¶ci
 80.
UCHWAŁA NR 346/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie zakupu nieruchomo¶ci
 81.
UCHWAŁA NR 347/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

W sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr 255/XXVIII /2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku.
 82.
UCHWAŁA NR 348/XXXVIII/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2010

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 83.
UCHWAŁA NR 349/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 84.
UCHWAŁA NR 350/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 85.
UCHWAŁA NR 351/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy RoĽwienica z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok".
 86.
UCHWAŁA NR 352/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

w sprawie: zatwierdzenia na rok 2011 taryf za pobór wody i odprowadzanie ¶cieków do kanalizacji na terenie Gminy RoĽwienica.
 87.
UCHWAŁA NR 353/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 88.
UCHWAŁA NR 354/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcie nadzorczego Wojewody Podkarpackiego nr P.II0911-118/10 z dnia 21 paĽdziernika 2010
 89.
UCHWAŁA NR 355/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenie odpłatno¶ć za żywienie organizowane w stołówkach szkolny i przedszkolach
 90.
UCHWAŁA NR 356/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

zmieniaj±c uchwałę w sprawie okre¶lenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy RoĽwienica
 91.
UCHWAŁA NR 357/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

w sprawie najmu nieruchomo¶ci
 92.
UCHWAŁA NR 358/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

w sprawie : zmiany do Uchwały Nr 336/XXXVIII/2010 roku Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 14 paĽdziernika 2010 roku.
 93.
UCHWAŁA NR 359/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

W sprawie: uchylenia własnych Uchwał Rady Gminy.
 94.
UCHWAŁA NR 360/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

W sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr 255/XXVIII/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku.
 95.
UCHWAŁA NR 361/XXXIX/2010 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2010

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: Paweł Wi¶niowski
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2010-05-26     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY