MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2013
Opis Poniżej w zał±cznikach znajduj± się pełne tre¶ci uchwał, Rady Gminy w RoĽwienicy.

Sposób numerowania uchwał wygl±da następuj±co:
(nr kolejny uchwały w kadencji)_(nr sesji)_(rok w którym uchwała została podjęta)
Data publikacji 2013-07-03
 
Zał±czniki:

 1. UCHWAŁA NR 271/XXXVII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2013 r.
W sprawie: trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy RoĽwienica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorz±du terytorialnego."
 2. UCHWAŁA NR 270/XXXVII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2013 r.
W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków z zakresu realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020."
 3. UCHWAŁA NR 269/XXXVII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2013 r.
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej."
 4. UCHWAŁA NR 268/XXXVII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała Budżetowa Rady Gminy RoĽwienica na rok 2014."
 5. UCHWAŁA NR 267/XXXVII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2013 r.
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci."
 6. UCHWAŁA NR 266/XXXVII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2013 r.
W sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej w RoĽwienicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotycz±cych zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póĽniejszymi zmianami)."
 7. UCHWAŁA NR 265/XXXVII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 grudnia 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013."
 8. UCHWAŁA NR 263/XXXVI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2014."
 9. UCHWAŁA NR 262/XXXVI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy RoĽwienica z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok."
 10. UCHWAŁA NR 261/XXXVI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie: zatwierdzenia na rok 2014 taryf za pobór wody i odprowadzanie ¶cieków do kanalizacji na terenie Gminy RoĽwienica."
 11. UCHWAŁA NR 260/XXXVI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013."
 12. UCHWAŁA NR 259/XXXVI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci."
 13. UCHWAŁA NR 258/XXXVI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego."
 14. UCHWAŁA NR 257/XXXVI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci."
 15. UCHWAŁA NR 256/XXXVI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomo¶ci położonych w Czudowicach."
 16. UCHWAŁA NR 255/XXXVI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomo¶ci położonych w Mokrej."
 17. UCHWAŁA NR 254/XXXV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 wrze¶nia 2013 r.
W sprawie: zmiany uchwały Nr 210/XXXI/2013 Rady Gminy RoĽwienica z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie terminu, częstotliwo¶ci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."
 18. UCHWAŁA NR 253/XXXV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 wrze¶nia 2013 r.
W sprawie: zmian do Uchwały budżetowej Rady Gminy Nr 238/XXXIV/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku."
 19. UCHWAŁA NR 252/XXXV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 wrze¶nia 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013."
 20. UCHWAŁA NR 251/XXXV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 wrze¶nia 2013 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci"
 21. UCHWAŁA NR 250/XXXV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 wrze¶nia 2013 r.
W sprawie: zamiany nieruchomo¶ci"
 22. UCHWAŁA NR 249/XXXV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 wrze¶nia 2013 r.
W sprawie: Trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy RoĽwienica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorz±du terytorialnego."
 23. UCHWAŁA NR 248/XXXV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 wrze¶nia 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013."
 24. UCHWAŁA NR 247/XXXV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 wrze¶nia 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013."
 25. UCHWAŁA NR 246/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zaci±gnięcia pożyczki na wyprzedzaj±ce finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"
 26. UCHWAŁA NR 245/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo¶ci Mokra na lata 2013 - 2020."
 27. UCHWAŁA NR 244/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica."
 28. UCHWAŁA NR 243/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci."
 29. UCHWAŁA NR 242/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013."
 30. UCHWAŁA NR 241/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013."
 31. UCHWAŁA NR 240/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013."
 32. UCHWAŁA NR 239/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zaci±gnięcia kredytu długoterminowego."
 33. UCHWAŁA NR 238/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmian do Uchwały budżetowej Rady Gminy Nr 176/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku."
 34. UCHWAŁA NR 237/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany Uchwały 2010/XXll/2009 Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 30 kwietnia 2009 roku dotycz±cej długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu."
 35. UCHWAŁA NR 236/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zaci±gnięcia kredytu długoterminowego."
 36. UCHWAŁA NR 235/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany Uchwały 213/XXII/2009 Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 30 kwietnia 2009 roku dotycz±cej długoterminowego kredytu na finansowanie przebudowy drogi Wola RoĽwienicka - Bystrowice ."
 37. UCHWAŁA NR 234/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany Uchwały Nr 17/III/2010 Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 21 grudnia 2010 roku dotycz±cej długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu."
 38. UCHWAŁA NR 233/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany Uchwały Nr 42/VII/2011 Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 31 marca 2011 roku dotycz±cej długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn "Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ¶ciekowej w gminie RoĽwienica w miejscowo¶ci RoĽwienica - Mokra, Rudołowice - Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka."
 39. UCHWAŁA NR 232/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 41/VII/2011 Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 31 marca 2011 roku dotycz±cej długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowo¶ci Wola Węgierska, Mokra".
 40. UCHWAŁA NR 231/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany Uchwały 255/XXXII/2010 Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 11 marca 2010 roku dotycz±cej długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu."
 41. UCHWAŁA NR 230/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany do Uchwały Nr 94/XVII/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku na zadanie pn. "Poprawa stanu technicznego Wiejskich Domów Kultury".
 42. UCHWAŁA NR 229/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany uchwały 306/XXXV/2010 Rady Gminy RoĽwienicy z dnia 28 maja 2010 roku dotycz±cej długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ¶ciekowej w Gminie RoĽwienica w miejscowo¶ci RoĽwienica - Mokra, Rudołowice - Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka."
 43. UCHWAŁA NR 228/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany Uchwały Nr 299/XXXV/2010 Rady Gminy RoĽwienica z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie zabytkowego parku w RoĽwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci"
 44. UCHWAŁA NR 227/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 45. UCHWAŁA NR 226/XXXIV/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy RoĽwienica za 2012 rok.
 46. UCHWAŁA NR 225/XXXIII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013.
 47. UCHWAŁA NR 224/XXXIII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013.
 48. UCHWAŁA NR 223/XXXIII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 czerwca 2013 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na wywóz odpadów komunalnych.
 49. UCHWAŁA NR 222/XXXIII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013.
 50. UCHWAŁA NR 221/XXXIII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 czerwca 2013 r.
W sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w RoĽwienicy wchodz±cej w skład Zespołu Szkół w RoĽwienicy poprzez likwidację szkoły Filialnej w Cz±stkowicach.
 51. UCHWAŁA NR 220/XXXIII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 czerwca 2013 r.
W sprawie: delegowania przedstawiciela Gminy RoĽwienica do Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Ziemi Przeworskiej.
 52. UCHWAŁA NR 219/XXXIII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 czerwca 2013 r.
W sprawie: zaci±gania zobowi±zania finansowego na realizację projektu systemowego pn. "Czas na aktywno¶ć w gminie RoĽwienica" współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej.
 53. UCHWAŁA NR 218/XXXII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 kwietnia 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013.
 54. UCHWAŁA NR 217/XXXII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 kwietnia 2013 r.
W sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania nr 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 55. UCHWAŁA NR 216/XXXII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 kwietnia 2013 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zaci±gnięcie zobowi±zań wykraczaj±cych poza rok budżetowy 2013.
 56. UCHWAŁA NR 215/XXXII/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 kwietnia 2013 r.
W sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 13 grudnia 2012 r., Nr 166/XXVII/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czysto¶ci i porz±dku na terenie Gminy RoĽwienica.
 57. UCHWAŁA NR 214/XXXI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica.
 58. UCHWAŁA NR 213/XXXI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 59. UCHWAŁA NR 212/XXXI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalno¶ć Wójta Gminy.
 60. UCHWAŁA NR 211/XXXI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 61. UCHWAŁA NR 210/XXXI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie: terminu, częstotliwo¶ci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 62. UCHWAŁA NR 209/XXXI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie: okre¶lenia przystanków komunikacyjnych Gminy RoĽwienica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 63. UCHWAŁA NR 208/XXXI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie: zamiany nieruchomo¶ci.
 64. UCHWAŁA NR 207/XXXI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013.
 65. UCHWAŁA NR 206/XXXI/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie: zaci±gnięcia kredytu konsolidacyjnego zaci±gniętego na spłatę wcze¶niej zaci±gniętych kredytów.
 66. UCHWAŁA NR 205/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013.
 67. UCHWAŁA NR 204/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy.
 68. UCHWAŁA NR 203/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno¶ci zwierz±t na terenie Gminy RoĽwienica w 2013 r.
 69. UCHWAŁA NR 202/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pruchnik.
 70. UCHWAŁA NR 201/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 71. UCHWAŁA NR 200/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 72. UCHWAŁA NR 199/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 73. UCHWAŁA NR 198/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 74. UCHWAŁA NR 197/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 75. UCHWAŁA NR 196/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: najmu nieruchomo¶ci.
 76. UCHWAŁA NR 195/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.
 77. UCHWAŁA NR 194/XXX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2013.
 78. UCHWAŁA NR 193/XXIX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2013 r.
W sprawie: odwołania przedstawiciela Gminy RoĽwienica do Zgromadzenia Zwi±zku Gmin Ziemi Przeworskiej.
 79. UCHWAŁA NR 192/XXIX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2013 r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w RoĽwienicy wchodz±cej w skład Zespołu Szkół w RoĽwienicy poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Cz±stkowicach.
 80. UCHWAŁA NR 191/XXIX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2013 r.
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy RoĽwienica na rok 2013.
 81. UCHWAŁA NR 190/XXIX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2013 r.
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.
 82. UCHWAŁA NR 189/XXIX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2013 r.
W sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomo¶ci.
 83. UCHWAŁA NR 188/XXIX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2013 r.
W sprawie: zmian do uchwały budżetowej Rady Gminy Nr 176/XXVIII/ 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
 84. UCHWAŁA NR 187/XXIX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2013 r.
W sprawie: zmiany Uchwały własnej Nr 183/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
 85. UCHWAŁA NR 186/XXIX/2013 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 stycznia 2013 r.
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica.

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: Paweł Wi¶niowski
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2013-07-03     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY