MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
    RADA GMINY
 
Grupa: RADA GMINY
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Uchwały na rok 2014
Opis Poniżej w zał±cznikach znajduj± się pełne tre¶ci uchwał Rady Gminy w RoĽwienicy.

Sposób numerowania uchwał wygl±da następuj±co:
(nr kolejny uchwały w kadencji)_(nr sesji)_(rok w którym uchwała została podjęta)
Data publikacji 2015-02-11
 
Zał±czniki:

 1. UCHWAŁA NR 323/XLIV/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 paĽdziernika 2014 r.
W sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy RoĽwienica z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok."
 2. UCHWAŁA NR 322/XLIV/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 paĽdziernika 2014 r.
W sprawie: zatwierdzenia na rok 2015 taryf za pobór wody i odprowadzanie ¶cieków do kanalizacji na terenie Gminy RoĽwienica."
 3. UCHWAŁA NR 321/XLIV/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 paĽdziernika 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2014."
 4. UCHWAŁA NR 319/XLIV/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 paĽdziernika 2014 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2015."
 5. UCHWAŁA NR 319/XLIV/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 paĽdziernika 2014 r.
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego."
 6. UCHWAŁA NR 318/XLIV/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 paĽdziernika 2014 r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalno¶ć Wójta Gminy.
 7. UCHWAŁA NR 317/XLIV/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 paĽdziernika 2014 r.
W sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysoko¶ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy RoĽwienica."
 8. UCHWAŁA NR 316/XLIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 wrze¶nia 2014 r.
W sprawie: uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy."
 9. UCHWAŁA NR 315/XLIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 wrze¶nia 2014 r.
W sprawie: wprowadzenia programu „Karta Dużej Rodziny Gminy RoĽwienica".
 10. UCHWAŁA NR 314/XLIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 wrze¶nia 2014 r.
W sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko¶ci stawki opłaty oraz stawki za pojemnik."
 11. UCHWAŁA NR 313/XLIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 wrze¶nia 2014 r.
W sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysoko¶ci opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy RoĽwienica."
 12. UCHWAŁA NR 312/XLIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 wrze¶nia 2014 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2015."
 13. UCHWAŁA NR 311/XLIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 wrze¶nia 2014 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2015."
 14. UCHWAŁA NR 310/XLIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 wrze¶nia 2014 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2015."
 15. UCHWAŁA NR 309/XLIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 wrze¶nia 2014 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2015."
 16. UCHWAŁA NR 308/XLIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 19 wrze¶nia 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2014."
 17. UCHWAŁA NR 307/XLII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2014 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci położonej w Bystrowicach."
 18. UCHWAŁA NR 306/XLII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2014 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 118/XXII/2012 Rady Gminy RoĽwienica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy RoĽwienica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym."
 19. UCHWAŁA NR 305/XLII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2014 r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalno¶ć Wójta Gminy."
 20. UCHWAŁA NR 304/XLII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2014 r.
W sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomo¶ci położonych w RoĽwienicy."
 21. UCHWAŁA NR 303/XLII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2014 r.
W sprawie: zmian do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Nr 268/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku."
 22. UCHWAŁA NR 302/XLII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014."
 23. UCHWAŁA NR 295/XLI/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2014 r.
W sprawie: stwierdzenia wyga¶nięcia mandatu radnego."
 24. UCHWAŁA NR 300/XLI/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2014 r.
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gnięcia zobowi±zania finansowego na rok 2015."
 25. UCHWAŁA NR 299/XLI/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014."
 26. UCHWAŁA NR 298/XLI/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2014 r.
W sprawie: uchylenia chwały własnej nr 290/XL/2014 i 291/XL/2014 z dnia 28 maja 2014 roku."
 27. UCHWAŁA NR 297/XLI/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014."
 28. UCHWAŁA NR 296/XLI/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014."
 29. UCHWAŁA NR 295/XLI/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014."
 30. UCHWAŁA NR 294/XLI/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2014 r.
W sprawie:udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy RoĽwienica za rok 2013."
 31. UCHWAŁA NR 293/XLI/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 25 czerwca 2014 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy."
 32. UCHWAŁA NR 292/XL/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2014 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci."
 33. UCHWAŁA NR 291/XL/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2014 r.
W sprawie: zmiany zał±cznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica."
 34. UCHWAŁA NR 290/XL/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2014."
 35. UCHWAŁA NR 289/XL/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 maja 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2014."
 36. UCHWAŁA NR 288/XXXIX/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 kwietnia 2014 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci."
 37. UCHWAŁA NR 287/XXXIX/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 kwietnia 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2014."
 38. UCHWAŁA NR 286/XXXIX/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 kwietnia 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2014."
 39. UCHWAŁA NR 285/XXXIX/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 kwietnia 2014 r.
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci."
 40. UCHWAŁA NR 284/XXXIX/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 kwietnia 2014 r.
W sprawie: najmu nieruchomo¶ci."
 41. UCHWAŁA NR 283/XXXIX/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 kwietnia 2014 r.
W sprawie: zmiany uchwały własnej Rady Gminy RoĽwienica Nr 280/XXXVIII/2014 z dnia 12 marca 2014 roku o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy RoĽwienica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorz±du terytorialnego."
 42. UCHWAŁA NR 282/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: utworzenia funduszu sołeckiego."
 43. UCHWAŁA NR 281/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mokra 1/2012."
 44. UCHWAŁA NR 280/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy RoĽwienica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorz±dy terytorialnego."
 45. UCHWAŁA NR 279/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: zmiany dzierżawy nieruchomo¶ci."
 46. UCHWAŁA NR 278/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci."
 47. UCHWAŁA NR 277/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomo¶ci położonych w RoĽwienicy."
 48. UCHWAŁA NR 276/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno¶ci zwierz±t na terenie Gminy RoĽwienica w 2014 r."
 49. UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 50. UCHWAŁA NR 274/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2014."
 51. UCHWAŁA NR 273/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy RoĽwienica na rok 2014."
 52. UCHWAŁA NR 272/XXXVIII/2014 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 12 marca 2014 r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014."

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: nieznana
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2015-02-11     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY