MENU
URZˇD GMINY
GMINA
RADA GMINY
Skład Rady
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2002-2006
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Protokoły
O¶wiadczenia maj±tkowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ¦RODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępno¶ci
     Uchwały na rok 2011 Drukuj... 

Poniżej w zał±cznikach znajduj± się pełne tre¶ci uchwał, Rady Gminy w RoĽwienicy.

Sposób numerowania uchwał wygl±da następuj±co:
(nr kolejny uchwały w kadencji)_(nr sesji)_(rok w którym uchwała została podjęta)

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: nieznana
Osoba publikuj±ca: Paweł Wi¶niowski
Data publikacji: 2011-03-01


Osoby:
Paweł Wi¶niowski
Tel: 793-070-560; 0-16 622-58-22


Zał±czniki:

 1. UCHWAŁA NR 95/XVII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 2. UCHWAŁA NR 94/XVII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 29 grudnia 2011
W sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/XIII/2011 Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 23 wrze¶nia 201 roku.
 3. UCHWAŁA NR 93/XVI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 15 grudnia 2011
W sprawie: zmiany do budżetu Gminy RoĽwienica na rok 2011.
 4. UCHWAŁA NR 92/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: zmiany do budżetu Gminy RoĽwienica na rok 2011.
 5. UCHWAŁA NR 91/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: Przyjęcia ''Programu współpracy Gminy RoĽwienica z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku i o wolontariacie na 2012 rok"
 6. UCHWAŁA NR 90/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 7. UCHWAŁA NR 89/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarz±d nieruchomo¶ci stanowi±cych własno¶ć Gminy RoĽwienica.
 8. UCHWAŁA NR 88/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoĽwienica nieruchomo¶ci położonych w Woli Węgierskiej.
 9. UCHWAŁA NR 87/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.
 10. UCHWAŁA NR 86/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 11. UCHWAŁA NR 85/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od ¶rodków transportowych.
 12. UCHWAŁA NR 84/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 13. UCHWAŁA NR 83/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci.
 14. UCHWAŁA NR 82/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: okre¶lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 15. UCHWAŁA NR 81/XV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 10 listopada 2011
W sprawie: zatwierdzenia na rok 2012 taryf za pobór wody i odprowadzanie ¶cieków do kanalizacji na terenie Gminy RoĽwienica.
 16. UCHWAŁA NR 80/XIV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 17. UCHWAŁA NR 79/XIV/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 14 paĽdziernika 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 18. UCHWAŁA NR 78/XIII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 19. UCHWAŁA NR 77/XIII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2011
W sprawie: zmiany do własnej uchwały Rady Gminy.
 20. UCHWAŁA NR 76/XIII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2011
W sprawie: zmiany do uchwały o okre¶leniu zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy RoĽwienica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za l półrocze roku budżetowego.
 21. UCHWAŁA NR 75/XIII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2011
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy RoĽwienica.
 22. UCHWAŁA NR 74/XIII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 23. UCHWAŁA NR 73/XIII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 23 wrze¶nia 2011
W sprawie; długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn. ''Poprawa stanu technicznego wiejskich domów kultury (¶wiet|ic Wiejskich} W miejscowo¶ciach : Węgierka, Tyniowice, Bystrowice, Rudołowice, Wola RoĽwienicka, Czudowice, Więckowice, Cz±stkowie"
 24. UCHWAŁA NR 72/XII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 25. UCHWAŁA NR 71/XII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2011
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy RoĽwienica i zmian w budżecie na rok 2011.
 26. UCHWAŁA NR 70/XII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2011
W sprawie: okre¶lenia zakresu i formy informacji wykonywania budżetu gminy RoĽwienica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonywania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 27. UCHWAŁA NR 69/XII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2011
W sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr 58/XI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r w sprawie sprzedaży nieruchomo¶ci położonej w Rudołowicach
 28. UCHWAŁA NR 68/XII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2011
W sprawie: podjęcia współpracy zagranicznej z partnerem ukraińskim
 29. UCHWAŁA NR 67/XII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2011
W sprawie: zmiany uchwały własnej nr 61/XI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie dzierżawy nieruchomo¶ci położonej w Węgierce
 30. UCHWAŁA NR 66/XII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2011
W sprawie: upoważnienia Wójta Gminy RoĽwienica do zaci±gania zobowi±zania finansowego na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
 31. UCHWAŁA NR 65/XII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 18 sierpnia 2011
o uchwaleniu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy RoĽwienica (zał±czniki do uchwały już wkrótce)
 32. UCHWAŁA NR 64/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy RoĽwienica
 33. UCHWAŁA NR 63/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci
 34. UCHWAŁA NR 62/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011
 35. UCHWAŁA NR 61/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: dzierżawy nieruchomo¶ci
 36. UCHWAŁA NR 60/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gmin± Pawłosiów.
 37. UCHWAŁA NR 59/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy RoĽwienica oraz ich usytuowania.
 38. UCHWAŁA NR 58/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 39. UCHWAŁA NR 57/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci
 40. UCHWAŁA NR 56/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011
 41. UCHWAŁA NR 55/XI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 30 czerwca 2011
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy RoĽwienica z 2011 rok
 42. UCHWAŁA NR 54/X/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 maja 2011
W sprawie: zmiany Statutu Zwi±zku Gmin Ziemi Przeworskiej.
 43. UCHWAŁA NR 53/X/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 maja 2011
W sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.
 44. UCHWAŁA NR 52/X/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 maja 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 45. UCHWAŁA NR 51/X/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 maja 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 46. UCHWAŁA NR 50/X/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 maja 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 47. UCHWAŁA NR 49/IX/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 16 maja 2011
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.
 48. UCHWAŁA NR 48/VIII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 kwietnia 2011
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy RoĽwienica.
 49. UCHWAŁA NR 47/VIII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 kwietnia 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 50. UCHWAŁA NR 46/VIII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 28 kwietnia 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 51. UCHWAŁA NR 45/VII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2011
W sprawie: zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
 52. UCHWAŁA NR 44/VII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2011
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
 53. UCHWAŁA NR 43/VII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2011
W sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w RoĽwienicy z dnia 24 lutego 2011 r., Nr 35/VI/2011 w sprawie poboru podatku: rolnego, le¶nego i od nieruchomo¶ci w drodze inkasa oraz okre¶lenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.
 54. UCHWAŁA NR 42/VII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2011
W sprawie: długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ¶ciekowej w gminie RoĽwienica w miejscowo¶ciach RoĽwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka".
 55. UCHWAŁA NR 41/VII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2011
W sprawie: długoterminowego kredytu na finansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowo¶ciach Wola Węgierska, Mokra".
 56. UCHWAŁA NR 40/VII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2011
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 57. UCHWAŁA NR 39/VII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2011
W sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 58. UCHWAŁA NR 38/VII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2011
W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy RoĽwienica na lata 2011 - 2015.
 59. UCHWAŁA NR 37/VII/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 31 marca 2011
W sprawie: rozpatrzenia protestu (skargi) na ważno¶ć wyborów sołtysa wsi Węgierka.
 60. UCHWAŁA NR 36/VI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 24 lutego 2011
W sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy Nr 25/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku .
 61. UCHWAŁA NR 35/VI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 24 lutego 2011
W sprawie: poboru podatku: rolnego, le¶nego i od nieruchomo¶ci w drodze inkasa oraz okre¶lenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
 62. UCHWAŁA NR 34/VI/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 24 lutego 2011
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy RoĽwienica na 2011 rok .
 63. UCHWAŁA NR 33/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy RoĽwienica.
 64. UCHWAŁA NR 32/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 65. UCHWAŁA NR 31/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 66. UCHWAŁA NR 30/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 67. UCHWAŁA NR 29/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
W sprawie: najmu nieruchomo¶ci.
 68. UCHWAŁA NR 28/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.
 69. UCHWAŁA NR 27/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
W sprawie: sprzedaży nieruchomo¶ci.
 70. UCHWAŁA NR 26/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
W sprawie:sprzedaży nieruchomo¶ci.
 71. UCHWAŁA NR 25/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
Uchwała Budżetowa Gminy na rok 2011
 72. UCHWAŁA NR 24/V/2011 RADY GMINY W RO¬WIENICY z dnia 27 stycznia 2011
W sprawie: zakupu nieruchomo¶ci.

     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJˇ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY