Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
Deklaracja dostepnosci
Szczepienia COVID-19
Spis Powszechny 2021
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały video 
REFERAT ROZWOJU GOSPODARKI, INWESTYCJI,
OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
 
Nr karty
Nazwa usługi
RG/01
Podział nieruchomości – zatwierdzenie projektu podziału
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/02
Zamiana nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/03
Rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/04
Sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Roźwienica w drodze przetargu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/05

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Roźwienica w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/06
Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/07
Wydzierżawienie nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/08
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/09
Oddanie nieruchomości w użyczenie
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/10
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/11
Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/12
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/13
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym
*
*
RG/14
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek PDF
zgloszenie.pdf


RG/15
Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/16
Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane
*
*
RG/17
Wydanie nakazu wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko.
*
*
RG/18
Informacja o wyrobach zawierających azbest i sposobach ich wykorzystania.
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/19
Postępowanie w sprawie uregulowania stanu wody na gruncie
*
*
RG/20
Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie
*
*
RG/21
Decyzja o warunkach zabudowy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
   Wniosek o zmianę decyzji
  o warunkach zabudowy

 Wniosek PDF
 Wniosek DOC
RG/22
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/23
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/24
Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/25
Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/26
Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie reklamy
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/27
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/28
Oddanie w najem lokali, lokali socjalnych
*
*
RG/29
Budowa lub przebudowa zjazdu do drogi gminnej
(Wydanie warunków)
*
*
RG/30
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/31
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki / działek/ w Miejscowym Planie Zagospodarowania  Przestrzennego
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/32
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek PDF
Wniosek DOC
RG/33
Opinie do programów odpadami
niebezpiecznymi
*
*
RG/34
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek DOC
 RG/35 Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat w uprawach rolnych. Wniosek.pdf  Wniosek.doc

* Oświadczenie/wniosek/formularz do pobrania i wypełnienia osobiście w Urzędzie Gminy w Roźwienicy.

 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Top of Page