Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy komisji konkursowej.
Data publikacji: 2019-03-11
Ogłoszenie z dnia 08 marca 2019 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) do pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert złożonych do konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr A.O.0050.18.2019 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 21 lutego 2019 r., w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2019-03-11

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0