Zgłoś swój piec

  • Redaktor
  • 26.07.2021

Wójt Gminy Roźwienica przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w których znajdują się źródła ciepła.
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1.    drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl.
2.    w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Roźwienicy w pokoju Nr 15. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne w Urzędzie Gminy w Roźwienicy w pokoju Nr 15, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Roźwienicy.
Powyższy obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podstawowa kara grzywny za niezłożenie deklaracji do CEEB wynosi 500 złotych.