PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2024

  • 06.11.2023

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy informuje, iż w 2024 roku zamierza kontynuować realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.    dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),


Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.     
Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.


Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: pod numerem telefonu 16 622 67 10 wew. 52 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30   do dnia 13 listopada 2023r.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024