XXXVIII Sesja Rady Gminy Roźwienica

  • 16.03.2023

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbyły się w dniu  23 marca 2023 /tj. czwartek/ o godzinie 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.
Porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Roźwienica w 2022 r.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy za 2022 Rok,
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie za 2022 rok,
9. Podjęcie uchwał:
1) W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Roźwienica (projekt 1),
2) W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usługi przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (projekt 2),
3) W sprawie upoważnienie Wójta Gminy Roźwienica do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2024 (projekt 3),
4) W sprawie zmian w budżecie na rok 2023 (projekt 4),
5) W sprawie sprzedaży nieruchomości -Roźwienica (projekt 5),
6) W sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Rudołowicach oznaczonej jako działka 499/1  (projekt 6),
7) W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Roźwienica na lata 2022-2030 (projekt 7)
10. Zakończenie obrad Sesji