Ogłoszenie o naborze do Programu Asystent OON

  • 31.08.2023

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024
W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024rok finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Roźwienicy  zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia  8  września 2023r.


Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1.    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
2.    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym wsparcia uczestnika w:
1) czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
4) podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem


Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Gmina Roźwienica  planuje ubiegać się o środki w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, w związku z powyższym zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy lub telefonicznie 16 622 67 10 wew. 52 do 8 września 2023 r.