XLIV Sesja Rady Gminy Roźwienica

  • 03.11.2023

Obrady XLIV Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbyły się w dniu  8 listopada 2023r. /tj. środa/ o godzinie 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.
Porządek obrad Sesji:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał:
1)    W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (projekt 1),
2)    W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (projekt 2),
3)    W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w roku 2023 (projekt 3),
4)    W sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 334/XXXVII/2023 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 marca 2023 dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy Roźwienica na lata 2023-2040 (projekt 4),
5)    W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt 5),
6)    W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 (projekt 6),
7)    W sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw; kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie (projekt 7),
8)    W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Roźwienica porozumienia ze Starostą Powiatu Jarosławskiego dotyczącego przyjęcia przez Gminę Roźwienica zadania Powiatu Jarosławskiego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1780R Węgierka-Krzywcza (projekt 8).
7.    Informacja o oświadczeniach majątkowych
8.     Zapytania, wolne wnioski
9.    Zakończenie obrad Sesji.