INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH GRUNTY ROLNE STANOWIĄCE GOSPODARSTWO ROLNE W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WĘGIERKA, WOLA WĘGIERSKA i CHORZÓW

  • 01.12.2023

Wójt Gminy Roźwienica informuje rolników posiadających grunty rolne stanowiące gospodarstwo rolne, iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu scalenia gruntów w miejscowościach Węgierka, Wola Węgierska i Chorzów.
Ulga z tytułu scalenia gruntu przyznawana jest na wniosek rolnika posiadającego gospodarstwo rolne, tj. o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dotyczącymi uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie (formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę oraz oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w roku, w którym rolnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat) należy złożyć w Urzędzie Gminy Roźwienica od 11 grudnia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Rolnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie ulgi z tytułu scalenia gruntów w podatku rolnym
w grudniu 2023 r. otrzymają 100% zwolnienia z podatku rolnego w 2024 roku, 75% ulgi w podatku rolnym w 2025 roku oraz 50 % ulgi w podatku rolnym w 2026 roku.

Natomiast rolnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie ulgi z tytułu scalenia gruntów w 2024 roku będą mieli udzielone zwolnienie od miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku.
W przypadku posiadania współwłasności gospodarstwa rolnego wniosek o udzielenie zwolnienia wraz z załącznikami powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.

Załączniki
•    Informacja.pdf
•    Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie.pdf
•    Oświadczenie informacja o uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis.pdf
•    Wniosek o udzielenie ulgi scaleniowej.pdf