XLVII Sesja Rady Gminy Roźwienica

  • 26.01.2024

Obrady XLVII Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbyły się w dniu 28 stycznia 2024 /tj. piątek/ o godzinie 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.
Porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
1) W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica na lata 2024-2024 (projekt 1),
2) W sprawie zmiany do Uchwały budżetowej na rok 2024 Nr 394/XLVI/2024 z dnia 29 grudnia 2023 roku (projekt 2),
3) W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki opłaty na jednego mieszkańca (projekt 3),
4) W sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (projekt 4),
5) W prawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Roźwienica, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (projekt 5),
6) W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Roźwienica w 2024r (projekt 6),
7) W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczna usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (projekt 7),
8) W sprawie planów pracy komisji na rok 2024  (projekt 8).
7. Zapytania, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad Sesji.