XLVIII Sesja Rady Gminy Roźwienica

  • 01.02.2024

Obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbędą się w dniu 5 luty 2024r. /tj. poniedziałek/ o godzinie 8:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.
Porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
1) W sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” (projekt 1),
7. Zapytania, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad Sesji.