XLVIII Sesja Rady Gminy Roźwienica

  • 02.02.2024

Obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbyły się w dniu 5 luty 2024 r. /tj. poniedziałek/ o godzinie 8:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.
Porządek obrad Sesji:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał:
1)    W sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Roźwienica
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2024 rok” (projekt 1),
7.    Zapytania, wolne wnioski
8.    Zakończenie obrad Sesji.